niedz.. wrz 24th, 2023

Regulamin kolonii letniej

Obowiązki Uczestnika:

1. Uczestnik kolonii zobowiązany jest:

  1. stosować się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów i harmonogramu dnia, obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, korzystania z kąpieliska, chodzenia po górach itp.) z którymi zostaje zapoznany po rozpoczęciu kolonii.
  2. stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów.
  3. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić u wychowawcy .
  4. dbać o czystość i porządek oraz o powierzone mienie i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem,
  5. odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób, zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na koloniach.
  6. informować kadrę kolonijną o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
  7. zgłaszać wychowawcy wszelkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie zagrożenia dla zdrowia lub życia.
  8. dbać o higienę i schludny wygląd.

2. Podczas trwania kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania oraz picia alkoholu, posiadania oraz palenia tytoniu, posiadania oraz zażywania środków odurzających.

3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć.

4. Organizator oraz kadra obozu nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze muzyki, gry, itp.) oraz pieniędzy i dokumentów jeśli po przybyciu do miejsca

zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez wychowawcę.

5. Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. podczas zajęć i bez zgody wychowawcy jest zabronione. Ww. sprzęt używany bez zgody wychowawcy zostanie skonfiskowany i zwrócony w ostatnim dniu kolonii. Za sprzęt elektroniczny (telefony, aparaty fotograficzne, itp.)

zabrany na zajęcia kadra kolonii nie odpowiada.

6. W każdym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się telefonicznie z opiekunami kolonii a w następnej kolejności z kierownikiem kolonii.

7. Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na koloniach.

8. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator wypoczynku i kierownictwo obozu zastrzegają sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców,

powiadomienie szkoły czy skreślenie z listy uczestników kolonii. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników kolonii może nastąpić za poważne naruszenie niniejszego regulaminu, a w szczególności: posiadanie lub picie alkoholu; posiadanie lub palenie tytoniu; posiadanie lub zażywanie środków odurzających oraz za sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników kolonii. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników kolonii jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godzin. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji.

9. Przekazywanie dzieci pod opiekę rodziców potwierdzane jest przez rodzica/opiekuna na piśmie.

10. W trakcie pandemii obowiązują zasady dotyczące ochrony osobistej (noszenie maseczek, częste mycie rąk, dezynfekcja, ograniczanie kontaktu z osobami spoza grupy kolonijnej) wg ogólnych zaleceń służb medycznych. W przypadku podejrzenia zachorowania rodzice obowiązani są bezzwłocznie odebrać uczestnika kolonii.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kolonii w zależności od warunków pogodowych i aktualnych rozporządzeń.

 

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.